Pravidla zpracování

osobních údajů

Společnost Spinoco Czech Republic, a.s. vás tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů jakožto Správce osobních údajů (dále jen „Správce“).

Správce zpracovává osobní údaje získané interakcí s webem Spinoco v souladu s právem Evropské unie ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Zpracováváme pouze údaje nezbytné k uzavření smlouvy s třetími stranami a její realizaci po dobu stanovenou zákonem.
V případě smluvních vztahů zpracováváme také údaje týkající se plnění smluv nebo pohledávek ze smluv. V tomto případě zpracováváme relevantní údaje po dobu trvání záruční/zákonné doby.

U smluvních partnerů zpracováváme název společnosti, IČO, dodací nebo fakturační adresu, kontaktní osobu, e-mail, telefonní číslo, bankovní údaje, předmět smlouvy a její podmínky. Správce získává osobní údaje přímo od subjektu údajů nebo
z veřejných záznamů.

Správce dále zpracovává osobní údaje nezbytné k ochraně zájmů a bezpečnosti nájemců, podnájemníků a uživatelů majetku správce. Tyto informace (zejména z kamer a přístupových systémů patřícím Správci) jsou zpracovávány po nezbytně nutnou dobu.

Správce nestanovil inspektora ochrany údajů ani zástupce pro plnění povinností vyplývajících z GDPR.

Správce zpracovává osobní údaje ručně i automaticky. Ochrana osobních údajů je technicky a organizačně zabezpečena. Správcovi zpracovatelé osobních údajů jsou zejména osoby oprávněné ke správě IT systému Správce, poskytovatelé daňových a účetních služeb pro Správce nebo jiné osoby, jejichž služby Správce využívá k plnění smluv (rozvoz, přeprava, dodavatelé služeb, údržby a správy majetku, bezpečnostní služby atd.).

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má právo kdykoli požádat Správce o přístup ke svým osobním údajům, aby je opravil nebo vymazal, případně aby získal informace o zpracování a omezení zpracování těchto údajů. Subjekt údajů může vznést námitku proti jejich zpracování a má právo předat své údaje jinému správci. Subjekt má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud má Subjekt podezření, že Správce při zpracování osobních údajů porušuje GDPR. Žádost musí být podána písemně na poštovní adresu Správce. Správce bez zbytečného odkladu sdělí požadované informace za přiměřenou náhradu nepřesahující náklady nezbytné k poskytnutí těchto informací.